Sosyal Haklar

 SOSYAL HAKLAR

İş Bulmak  İçin ;

Engellilerin (fonksiyon kaybı % 40 ve üzeri sağlık kurulu bulunan bireylerin);

  • Memur olarak istihdamları Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve  kuruluşları tarafından yürütülmektedir.
  • İşçi olarak istihdamları Türkiye İş Kurumu tarafından sağlanmaktadır.

http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isarayan/kayit.aspx

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

http://eyh.aile.gov.tr/data/544f6149369dc328a057cfc1/bilgilendirmerehberi2.pdf


İşyerinde Düzenleme Yapılması İçin;
  

Engelli, eski hükümlü ve terör mağdurları hakkında yönetmeliğe göre iş yerleri imkanları ölçüsünde, engellilerin çalışmasını kolaylaştıracak şekilde düzenleme yapmak zorundadır.

www.iskur.gov.tr                 

Emekli olabilmek için; 

Malulen  emekli olabilmek için ,

  • Devlet memuru statüsündeki çalışanlar için, çalıştıkları kuruma,
  • SGK'ya tabi çalışanlar ve BAĞ – KUR ‘lu olarak çalışanlar İl Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edeceklerdir.

1 Ekim 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre;

A-Yeni Kanun’la engelli emekliliği 

5510 sayılı Kanun’un 28’inci maddesi 1 Ekim 2008 gününde yürürlüğe girdi ve SGK (4/A’lı) ve (4/B’li) Bağ-Kur’lular ile reformdan sonra ilk defa işe girecek olan memurlar için bu tablodaki veriler geçerlidir. 

 

 

 

B-Eski SSK’lılarda geçiş süreci 

5510 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesine göre; 

“1- Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 53’üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya engeli bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

“2- Bu Kanunun yürürlük tarihinden (30.09.2008 gününden) önce sigortalı olup bu Kanun’un yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 60’ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendi ve geçici 87’nci maddesine (aşağıdaki tabloya) göre emekli edileceklerdir. 

“5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının kesilmesi ve tekrar bağlanmasında bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerli olacaktır. “SSK’lı engelliler için bağlanacak aylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamayacaktır. 

C-Eski memurlarda geçiş süreci 

1- 5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar ile sakat kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir. 

2- Yeni getirilen ile düzenleme, özellikle doğuştan engeli olduğu halde erken emekli olamayanlara çözüm getirdiği gibi doğuştan olmasa bile memur olmadan rapor almayanlara çözüm getirecektir. 

a) Doğuştan engelli olanlar… 
5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanacaktır. 

b) Sonradan engelli olanlar… 
Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulu’nca çalışma gücündeki kayıp oranının; 

“a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, 

“b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde 1 Ekim 2008 gününden sonra diledikleri zaman emekli olacaklardır. 

D- Engelli eski Bağ-Kur’lular erken emekli olacak 
Bağ-Kur (4/B) sigortalılarından engelli olduğu için SSK’lılar gibi erken emekli olamayanlara da artık erken emeklilik hakkı getirildi. İlk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar, çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları durumunda aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan engelli emekliliğinden aşağıdaki şartlarla yararlanabilecekler.    


Muhtaç Aylığından Faydalanmak İçin; 

Muhtaç aylığı, 2022 sayılı kanuna göre sosyal güvenlik kuruluşlarından her ne ad altında olursa olsun, bir gelir ve aylık hakkından yararlanamayan, herhangi bir gelire sahip olamayan, nafaka bağlanmayan, menkul ve gayri menkulu bulunmayan ve çalışma gücünü % 40 ‘ın üzerinde, kaybeden muhtaç engelliye bağlanır.

Müracaatlar, illerde valiliklere; ilçelerde ise kaymakamlık bünyesindeki mal müdürlüklerine olmaktadır. Maaş ödemeleri tüm  kurumlara bağlı engelliler için Sosyal Güvenlik Kurumu, il ve ilçe kurullarınca yapılmaktadır.
     

GSS için; 

GSS başvuruları ise kişinin ikametgâh ettiği il veya ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılacak. Ayrıca vakıf personeli, bilgi formu vasıtasıyla GSS başvuruda bulananların evlerine giderek de gerekli denetimleri yapacaktır.

http://www.aile.gov.tr/iletisim/bagli-kuruluslar/istanbul

!!!  Sağlık kurulu raporu ile bakıma muhtaç olduğunu  belgeleyen, herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişiler, ebeveynlerinden (anne ya da baba) birinin sosyal güvencesi var ise onların sosyal güvencesinden faydalanabilir.          

Gelir  Vergisi İndiriminden Faydalanmak için; 

Çalışan ya da kendi iş yeri bulunan engelli, çalıştığı  kurumdan alacağı (çalıştığına dair) belge veya iş yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyle birlikte, illerde defterdarlık gelir müdürlüğü, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğü, diğer ilçelerde ise mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurabilirler.

http://www.ivdb.gov.tr/engelli-vergi-indirimi

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2013_engellilervergirehberi.pdf

Bakım Ücretinden Faydalanmak için; 

Ağır engelli olduğunu belgelendirmesi ve hane halkı başına düşen gelirin asgari ücretin yarısının altında olması durumunda engelli kişi bakım ücretinden faydalanmak için hak kazanır. Bununla ilgili  müracaatlar ikamet edilen adresteki sosyal hizmetler il müdürlüklerine yapılır.

https://eyh.aile.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/engelli-bakim-hizmetleri

Engelli Kimlik Kartı Çıkartmak İçin; 

% 40 ve üzeri fonksiyon kaybı belirten rapora sahip kişi, nüfus cüzdanı ile birlikte, ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne müracaat edebilir.

https://eyh.aile.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/engelli-kimlik-karti

http://www.bayrampasa.bel.tr/icerik.asp?is=339q10q10q10q1339q149q13q1hmq10q1isqp

https://istanbul.aile.gov.tr/

Özel Donanımlı Araç Almak İçin; 

“Özel tertibatlı araç kullanabilir” raporu ve “H sınıfı” sürücü belgesi olanlar, yurt içinden araç almak için istediklerinde, ÖTV ( özel tüketim vergisi) ‘den muaf olarak, sadece % 18 KDV ödeyerek araç temin edebilirler. Yurt dışından özel tertibatlı araç getirmek isteyen engelli kişi “Özel tertibatlı araç kullanabilir” raporu ve “H sınıfı” sürücü belgesiyle birlikte Nakilhane ve Bedelsiz Araç İthalat Müdürlüğü ‘ ne başvuracaktır.

Nakilhane ve  Bedelsiz Araç İthalat Müdürlüğü

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167. maddesinin 12. bendinde malûl ve sakatların kullanımına mahsus eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

http://www.alomaliye.com/2008/06/15/ozurlulerin-gumruk-vergisiz-arac-ithali/

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4458.pdf


Eğitim Hakları İçin; 

İlköğretime devam edecek olan engelli çocuklarımız, eğitimde sağlanacak kolaylıklar için, Rehberlik Araştırma Merkezlerine (RAM) başvurabilirler. Tüm illerde RAM ‘lar bulunmaktadır. İl milli eğitim müdürlüklerinden bilgi alınabilir. 

www.meb.gov.tr 

Engelli kişi yüksek öğrenime devam ederken, sağlanacak kolaylıklar için Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Koordinasyon birimlerine müracaat edebilir. 

Yüksek öğrenimine devam edecek olan engelli kişi, üniversite sınavlarına girişlerde sağlanacak kolaylıklar için fonksiyon kayıplarını gösteren sağlık kurulu raporu ile ÖSYM Engelli Sınav Hizmet Birimi ile temasa geçilmedir.

www.osym.gov.tr      

Araç içi ya da araç dışı trafik kazası geçirerek yaralanan bireyler için;

Trafik kazası geçiren bir bireyin hastane tedavi ve tıbbi malzeme gideri “Trafik Sigorta Fonu” tarafından karşılanmaktadır. Trafik kazası geçirerek tedavi gören bireyin kaza tutanağı ya da poliçe numarası ile kaza geçirilen aracın sigortalı olduğu şirkete başvurmaları gerekmektedir.     

Spor Yapmak İçin; 

Sağlanacak kolaylıklar konusunda Gençlik Ve Spor Müdürlüğü'ne müracaat edilebilir.


http://istanbul.gsb.gov.tr/
   

www.gsb.gov.tr/

İmar  kanunlarına göre;

Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için imar planları ile kentsel, sosyal, teknik, alt yapı alanlarında ve yapılarda  TÜRK STANDARTLARI ENSTÜTÜSÜ ‘nün standartlarına uyulması zorunludur. 

www.tse.org.tr       

Önemli Adresler: 

Resmi Kurumlar; 

Devlet  Personel Başkanlığı

İzmir Cad. No: 41   Kızılay / ANKARA
Tel: 0(312) 418 80 71
Faks: 0(312) 417 88 32

www.dpb.gov.tr/

https://www.basbakanlik.gov.tr/

www.resmigazete.gov.tr/


Sağlık Bakanlığı
Mithatpaşa Cd. No:3 Sıhhıye / ANKARA
Tel:0(312) 585 10 00
www.saglik.gov.tr 

Türkiye İş Kurumu
M. Rauf İnan Sok. No:9  Sıhhiye / ANKARA
Tel:0(312) 431 21 80

Alo İş Danışma Servisi:180
www.iskur.gov.tr 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eskişehir Yolu Söğüt Özü Mah. 2177. Sk. No:10/A Kat:14-15-16
06510 Çankaya / Ankara
Tel: 0(312) 705 70 00 - 01
https://eyh.aile.gov.tr/
E-Posta: 
bilgiedinme.eyhgm@aile.gov.tr

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Bahçelievler Ek Hizmet Birimi
 

Eski Londra Asfaltı Siyavuşpaşa Durağı Çocuk Sitesi / Bahçelievler
Tel:0(212) 449 07 07 

https://istanbul.aile.gov.tr/

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu / Fatih
Tel:0(212) 511 42 75 
https://istanbul.aile.gov.tr/


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 
Söğütözü Mahallesi, Eskişehir Yolu, 2177. Sokak 10/A
Kat:17-18-19 06510 Çankaya/ANKARA
Tel:0(312) 705 80 00

https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/

ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı:

Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 
06800 Bilkent / ANKARA
Tel: 444 6796 (OSYM) (Çağrı Merkezi)

http://www.osym.gov.tr/TR,8840/hakkinda.html

ÖSYM İstanbul-6 Koordinatörlüğü

Yıldız Teknik Üniversitesi Davut Paşa Kampüsü Kongre Merkezi
Giriş Kat Esenler/İSTANBUL
Tel:0(212) 482 75 04

http://www.osym.gov.tr/TR,8840/hakkinda.html

Alo Gümrük Hattı:
0(312) 306 81 93 – 0(312) 306 89 43

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Alaattin Yavaşça Sok.No:10/1 Üsküdar/İSTANBUL
Tel:0 (216) 651 62 62 (8 Hat) 

http://istanbul.gsb.gov.tr/

www.gsb.gov.tr/

Türk Hava Yolları
Tel:0(212) 444 08 49

TCDD Genel Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Talatpaşa Bul. Gar / ANKARA
Tel:0(312) 309 05 15

Türk Standartları Enstütüsü
Necatibey Cd. No:112 06100 Bakanlıklar /ANKARA

Tel:0(312) 416 64 81
     0 (312) 416 64 27

https://www.tse.org.tr/

 

 

  

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret94221
Sitemize Üye Oldunuzmu?

Sitemize Üye Oldunuzmu?

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.84666.8741
Euro7.72557.7564
Hava Durumu
Saat
Takvim
Site Haritası